startpagina

Dit is de webstee van het dispuut IXNAΘON van het CSRG “VERA” te Groningen.

Het dispuut is in 1947 opgericht en in 1970 weer opgeheven.

Aan de hand van de gelukkig nog alle vier aanwezige notulenboeken (ON) en ander materiaal trachten we een beeld te geven van de ontwikkeling van het dispuut in de tijd alsmede een overzicht van de hoogtepunten.

Via het menu kunt u de verschillende onderdelen bereiken. De meeste spreken voor Ichnathonen voor zich.
Onder Stemmingsbeelden vindt u de integrale weergave van de notulen van een aantal vergaderingen onder andere om een beeld te geven van hoe men met elkaar omging en wat de dispuutsleden in die tijd zoal bezig hield.
Onder Vragen vindt u kwesties die ons bezig houden, maar waar we nog geen antwoord op gevonden hebben. 

Mocht u nog feiten weten die niet zijn vermeld dan kunt u altijd contact opnemen (ct.oepkes@gmail.com)

 

 

 

 

Dit is de webstee van het dispuut IXNAΘON van het CSRG “VERA” te Groningen.

Het dispuut is in 1947 opgericht en in 1970 weer opgeheven.

Aan de hand van de gelukkig nog alle vier aanwezige notulenboeken (ON) en ander materiaal trachten we een beeld te geven van de ontwikkeling van het dispuut in de tijd alsmede een overzicht van de hoogtepunten.

Via het menu kunt u de verschillende onderdelen bereiken. De meeste spreken voor Ichnathonen voor zich.
Onder Stemmingsbeelden vindt u de integrale weergave van de notulen van een aantal vergaderingen onder andere om een beeld te geven van hoe men met elkaar omging en wat de dispuutsleden in die tijd zoal bezig hield.
Onder Vragen vindt u kwesties die ons bezig houden, maar waar we nog geen antwoord op gevonden hebben. 

Mocht u nog feiten weten die niet zijn vermeld dan kunt u altijd contact opnemen (ct.oepkes@gmail.com)

 

 

 

 

Historie

 

(Opmerking vooraf: bij sommige menu items moet u eerst naar beneden scrollen om de inhoud te zien)

Na de 2e wereldoorlog kwam ook in Groningen het studentenleven weer op gang en door de grote toestroom van studenten was er binnen VERA behoefte aan nieuwe disputen. Er werden daarom 3 nieuwe disputen opgericht met de prozaïsche namen dispuut 1, 2 en 3. Dispuut 1 zag op 22 januari 1947 het licht. De eerste vergadering werd geleid door 3 oudgedienden, die hun studie waren begonnen in 1940 en 1941, de heren F. van Smeden (Caina), B.G. Dijken (Caina) en F. Schut (Amabo). In deze vergadering werd meteen het eerste echte dispuutsbestuur gekozen uit de leden van het eerste uur (aangekomen in 1945 en 1946), waarna bovengenoemd interimbestuur het stokje overgaf aan deze drie amici.  In maart van dat jaar  werd de naam vastgesteld: IXNAΘON  (en niet T.I.M.T.E.T.T.)

Het dispuut streefde er naar dat er in elke vergadering een lezing of referaat werd gehouden door een van de dispuutsleden. Deze lezingen werden op deze wijze tot in de jaren zestig verzorgd door leden en later ook reünisten van het dispuut. Pas na 1965 werden soms sprekers van buitenaf uitgenodigd. De frequentie van lezingen nam in de loop van de jaren wel af.

Daarnaast kende het dispuut  tijdens de vergaderingen ook ludieke momenten, vooral tot uiting komend tijdens de commissieverslagen, waar vaak woordgrappen en spitsvondige discussies de toon zetten.
Vermeldenswaard is de ON-commissie, aanvankelijk ingesteld om de oude notulen te bestuderen, maar het ONtaardde al snel in allerlei ONzin. Een andere commissie die het heel lang heeft volgehouden is de ‘commissie ter beheersing van de materie‘ uit 1957 waarin eerst door am. H. Troelstra, maar later vooral door am. J. Smit veelvuldig en op vele plaatsen getracht werd de materie te beheersen.

Een ander fenomeen was de gnomoloog of spreukelaar die als taak had een gnomologicon bij te houden en te voorzien van interessante spreuken.

Verder brengt am. Smit op 10 november 1963 de vergadering op de hoogte van de aanwezigheid van  de heer Ternutser. Het wordt niet duidelijk of deze heer al eerder was opgedoken.

Vanaf het allereerste begin was het de gewoonte, dat de praeses derogatus voor de bestuurswisseling de vergadering nog een laatste maal toesprak. De eerste keer heette dat afscheidsrede, later werd dat de jaarrede. Na de bestuurswisseling hield de praeses designatus eveneens een rede. De eerste keer werd dat  installatierede genoemd. Later was dat intrede-rede of troonrede.  Aanvankelijk werd een en ander met slechts enkele zinnen in de notulen vermeld, later werd er uitgebreider verslag van gedaan. Zie hiervoor verder de ON en als de tekst in de notulen is opgenomen de eventuele links, die verwijzen naar de jaar- en troonredes. In 1965 werd voor het eerst het abactiaal jaarverslag in de notulen vermeld. Zie ook hiervoor de links in de ON. Uiteraard waren er ook jaarverslagen van de fiscus-assessor. Deze worden wel vermeld in de ON en er zijn wel begrotingen op schrift, maar van de verslagen zelf is niets bewaard gebleven.

Het dispuut stond ook bekend om zijn orgelconcerten, vaak ter gelegenheid van dies of lustrum. Die traditie is ook na het opheffen van het dispuut voortgezet.

Het dispuut IXNAΘON kende ook een eigen lied, gecomponeerd door de amici G. v.d Zee (tekst) en am. E. Kleinlein (muziek). Het werd voor het eerst in  1958  ten gehore gebracht en sindsdien was het illustere dispuut opeens abel geworden.

De zinspreuk van het dispuut is:
CRAS AMET QVI NVMQVAM AMAVIT QVIQVE AMAVIT CRAS AMET
Het schijnt dat deze zinspreuk in een boek met spreuken van VERA stond. Het wordt uit de ON niet duidelijk wanneer de spreuk door IXNAΘON is aangenomen. Feit is, dat de spreuk in de almanak van 1960 al werd genoemd, zodat deze in ieder geval van voor die tijd stamt.

In 1966 begon het dispuut met de uitgave van een dispuutskrant, de ICHNATHONAAL. Er zijn in totaal 7 nummers verschenen.

In 1967 werden de zogenaamde “visides” ingesteld, waarbij telkens een van de amici gastheer was en er over een bepaald onderwerp kon worden gediscussieerd.

In 1970 werd het dispuut opgeheven (zie overlijdensakte) en ging het op in het nieuwe dispuut JUR, dat zijn naam dankt aan am. Jan Haan Jr.

Zie voor een historisch overzicht ook de lezing die am. G. v.d. Zee op 17 maart 1955 tijdens de 8e Dies Natalis hield of het overzicht dat am. J.F.Th. Roosjen op 7 november in Slochteren gaf.

Reacties

Contact

We stellen het zeer op prijs als u eventuele vragen, opmerkingen of aanvullingen bij het lezen van de verschillende onderdelen  per email aan ons doorgeeft. 

mail adres: ct.oepkes@gmail.com